[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
สรุปข่าวกิจกรรม
อศจ.เพชรบุรี

 
  
วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ 

 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา

ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
  2. สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
  4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
  5. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
  6. ​บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488