[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
สรุปข่าวกิจกรรม
อศจ.เพชรบุรี

 

  

ชื่อ : นางชาดา กาศเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสิรามล มูลเกตุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจุไรพร ชัยชาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมณีศิริรัชต์ พลอยยิ้ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอุทุมพร รอดพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววัชราภรณ์ นวมนิ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุวนันท์ ยิ้มย่อง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรชร เปี่ยมปาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเกตุฤดี สุทธา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพรรษา รอดสุนิยม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรทิวา วันตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุภาพ หอมฟุ้ง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสิริพร นามเดช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญช่วย ดีหริ่ง
ตำแหน่ง : พ่อบ้าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิตติมา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488