[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ทำเนียบบุคลากร
นายสรรเสริญ ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารที่เผยแพร่
งานในฝ่ายต่าง ๆ
อศจ.เพชรบุรี
ครูดีในดวงใจ

 
แผนผังหน่วยงาน
เน€เธˆเน‰เธฒเธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™
Click ดูประวัติ
นางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีศิริรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวอุทุมพร รอดพันธ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาววัชราภรณ์ นวมนิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวดลณีรา เทศสาลี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลนิศญ์ หอมโชติ
เจ้าหน้าที่งานแผนฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรชร เปี่ยมปาน
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4 : แผนกวิชาการโรงแรม
5 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
11 : พนักงานขับรถ
12 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
13 : พนักงานรักษาความปลอดภัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106 หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
webmaster นายบัญญัติ เคล้าคลึง E-Mail banyat@bicec.ac.th โทร 032-586488