ชื่อ - นามสกุล :นายสรรเสริญ ไหมทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
Telephone :0817592264
Email :kruarm@bicec.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา