Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

001 วิยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการการเขียนแผนธุรกิจ SME ให้แก่นักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยได้เชิญวิทยากรภายนอก คูณฐาบุลกร รัตตโชตมงคล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

 

 
001 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคกลางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตราฐานการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้ตรวจการจัดทำแผนการสอน การนิเทศการสอนของครู แนะนำติชม อีกทั้งให้คำปรึกษา ด้านการเขียนแผนการสอนให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนร่วมกิจกรรม
สอนอาชีพให้กับน้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุ
กูลวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยโรงเรียนเพชรบุรี
ปัญญานุกูล เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหาร
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึก
ษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา บกพร่องทาง
การได้ยินและเด็กออทิสติก เป็นโรงเรียนประเภท
โรงเรียนประจำ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องบินบังคับวิทยุมาเป็นวิทยากรแนะนำการทำเครื่องบินบังคับวิทยุให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งาน สร้างความสนใจและเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียน  ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจในกิจรรมที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก
 
001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมจัดกิจกรรม108 อาชีพ และนำนักเรียนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเพชรบุรี ครั้งที่34 ซึ่งจัดที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในวันที่ 6 กันยายน 2555

 

 
long
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด บริการชุมชนโดย การฝึกอาชีพให้กับชุมชน ณ บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ทั้งนี้ได้รับการติดต่อประสานงานจาก อ.บ.ต. บ้านในดง ให้เข้าฝึกอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชน โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าสอนการทำอาชีพ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดตั้งจานดาวเทียม ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 1 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 11  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new        
                คอมฯ รุ่น 11                                    
กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 11                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น11             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 6               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น11                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_3422: ค่าเทิิ
Guest_9630: หมายภึงไปร่วมอัดรายการเสียงสวรรค์ใช่ใหม่ครับ พณิชยการไปหมดทุกชั้นปีครับ ทังคอมและบัญชี
Guest_1777: อยากทราบค่าใช้จ่ายเรียนเทียบ
Guest_1777: เทียบโอน การจัดการค่ะ
Guest_1777: ดูจากตรงไหนคะ
Guest_1417: ต่ค่าเทอมเทียบโอนผ่อนผันได้ถึงวันไหนค่ะจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งขอบคุณค่ะ
Guest_8643: จะไปถามฝ่ายทะเบียนและการเงินให้นะครับแล้วจะมาตอบ
Guest_1493: น่าจะมีข้อมุลตารางสอนครู ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ด้วยนะ
Guest_9765: ข้อมูลบ้างสิ่งบางอย่างก็เป็นความลับครับ เช่นชื่อนักเรียน รหัสนักเรียน แต่จะเก็บไว้พิจารณาครับ ต้องขอถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนตารางสอนของครูเรามีการส่งให้ครูไว้ดูกันภายในครับไม่ได้เผยแพร่
Guest_4249: ทำไมดูเกรดไม่ได้
Guest_6153: นักเรียนรุ่นใหม่ยังดูเกรดไม่ได้นะครับ ส่วนรุ่นเก่าดูได้ เพียงแค่เลือกว่าดูโดยใคร โดยนักเรียน โดยผู้ปกครอง โดยครูที่ปรึกษา อ่านให้ดีครับ ยูสเซอ เป็นบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่านเป็น วันเดือนปีเกิด อ่านวิธีการเข้าให้ดีครับ
Guest_8476: มีใครยุไหมคับ
Guest_8476: มีตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานมั่ยคั
Guest_5213: ถ้าจบม.6 จะเข้าเรียน ปวส ไฟฟ้าแบบเทียบโอนได้เลยมั้ยคะ
Guest_6359: สอบถามค่ะ ถ้าต้องการเรียน ปวส. เสาร์-อาทิตย์ ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ หรือถ้าไม่เปิดแล้วจะเปิดรับสมัครอีกตอนไหนค่ะ
Guest_8687: ตอนนี้ปิดรับสมัครอยู่ครับ เปิดอีทีปลานเดือนมีนาคม ครับ
Guest_8687: แฟ้มสะสมงานดาวโหลดได้จากหน้าเว็บครับ อยู่แถวๆตารางเรียนด้านล่างครับ
Guest_8687: จบ ม.6 สามารถเข้าเรียน ปวส. ช่างไฟฟ้าได้เลยครับ เรียนวันอาทิตย์วันเดี่ยวครับ
Guest_8687: เรียนแน่นเต็มเวลาครับ
Guest_4011: เรียน อาจารย์
Guest_4011: รายงานสรุปผลกิจกรรมไม่สามารถโหลดข้อมูลได้เลย ลบกวนแก้ไขด่วนค่ะ
Guest_9302: รับสมัครเมื่อไรค่ะ
Guest_9302: ไม่ทราบว่าเปิดรับสมัครเมื่อรัยค่ะ :)
Guest_9911: หนูเป็นเด็กเก่าทำไมเข้าดูเกรดไม่ได้อ่ะคร๊ะ
Guest_9013: ผมทดสอบโหลดใบงานกิจกรรม ดูแล้วก็โหลดได้ปกตินะครับ
Guest_9013: นักเรียนเก่ดูเกรดไม่ได้รบกวนของชื่อนามสกุล ครับ จะตรวจสอบให้
Guest_9842: ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครยุไหมครับพอดีจะสมัคร ปวส.ช่างไฟฟ้า เรียนเสาร์-อาทิตย์
Guest_7844: เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม โดยประมาณครับ
Guest_1272: สริตา ชำนาญเวช
Guest_1272: คอมกลุ่ม 2รุ่น10
Guest_3183: ค่าเทอมจ่ายช้าสุดได้วันไหนค่ะรบกวนตอบให้หน่อยค่ะจ่ายไปแล้วครึ่งกนึ่หนึ่งขอบคุณค่ะ
Guest_3183: :D
Guest_8585: ....
Guest_6179: :(
Guest_3810: ค่าเทอม จ่ายได้ช้าสุด วันที่ 30 กันยายน 57 ครับ ขอโทษที่ครับที่ตอบช้า
Guest_3810: การดูเกรดออนไลย์ของนักเรียน กำลังปรับปรุงอยู่ครับ คือกำลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบ ตอนนี้กำลังแก้ไขครับ ขออภัยมานะที่นี้ด้วย

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

teerapat2

นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นำเสนอวิทยาลัยฯ

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
กันยายน 2014
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday330
mod_vvisit_counterYesterday1332
mod_vvisit_counterThis week3923
mod_vvisit_counterLast week6484
mod_vvisit_counterThis month24897
mod_vvisit_counterLast month31786
mod_vvisit_counterAll days869958

เรามี: 4 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
Your IP: 54.87.130.240
 , 
Today: ก.ย. 24, 2014