Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

001 วิยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดโครงการการเขียนแผนธุรกิจ SME ให้แก่นักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยได้เชิญวิทยากรภายนอก คูณฐาบุลกร รัตตโชตมงคล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

 

 
001 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคกลางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตราฐานการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้ตรวจการจัดทำแผนการสอน การนิเทศการสอนของครู แนะนำติชม อีกทั้งให้คำปรึกษา ด้านการเขียนแผนการสอนให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนร่วมกิจกรรม
สอนอาชีพให้กับน้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุ
กูลวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยโรงเรียนเพชรบุรี
ปัญญานุกูล เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหาร
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึก
ษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา บกพร่องทาง
การได้ยินและเด็กออทิสติก เป็นโรงเรียนประเภท
โรงเรียนประจำ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องบินบังคับวิทยุมาเป็นวิทยากรแนะนำการทำเครื่องบินบังคับวิทยุให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งาน สร้างความสนใจและเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียน  ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจในกิจรรมที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก
 
001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมจัดกิจกรรม108 อาชีพ และนำนักเรียนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเพชรบุรี ครั้งที่34 ซึ่งจัดที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในวันที่ 6 กันยายน 2555

 

 
long
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด บริการชุมชนโดย การฝึกอาชีพให้กับชุมชน ณ บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ทั้งนี้ได้รับการติดต่อประสานงานจาก อ.บ.ต. บ้านในดง ให้เข้าฝึกอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชน โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าสอนการทำอาชีพ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดตั้งจานดาวเทียม ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 1 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 11  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new        
                คอมฯ รุ่น 11                                    
กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 11                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น11             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 6               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น11                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_3183: :D
Guest_8585: ....
Guest_6179: :(
Guest_3810: ค่าเทอม จ่ายได้ช้าสุด วันที่ 30 กันยายน 57 ครับ ขอโทษที่ครับที่ตอบช้า
Guest_3810: การดูเกรดออนไลย์ของนักเรียน กำลังปรับปรุงอยู่ครับ คือกำลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบ ตอนนี้กำลังแก้ไขครับ ขออภัยมานะที่นี้ด้วย
Guest_4187: อยากทราบว่า ถ้าเรียนวันอาทิตย์อย่างเดียว เปิดเมื่อไหร่
Guest_1490: อยากเรียนปวสวันอาทิตย์วันเดียวตอนนี่เปิดรับสมัครหรือยังคะ
Guest_1490: จบม.6มาอยากเรียนเทียบโอนปวสสาขาการจีดการได้ไหมคะมีแบบที่เรียนวันอาทิตย์วันเดียงเปล่าคะและเปิดรับสใัครวันไหนถึงงันไหนคะ
Guest_5450: จบ ม.6 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เรือนช่างอะไรก้ได้ เปิดประมาณเดือน มีนาคม 2557 คับ ค่าเทอม โดยประมาณ ไม่เกิน 5000 คับ แต่ตอนนี้ก็มาสมัครทิ้งไว้ก่อนได้นะคับไม่เสียค่าใช้จ่ายคับ
Guest_9250: เรียนซัมเมอร์ประมาณเดือนไหนค่ะ
Guest_2236: ค่าเทอมซัมเมอร์เท่าไหร่ค่ะ
Guest_7090: ประกาศผลสอบวันไหนค่ะ
Guest_7090: :|
Guest_5232: เรียนซัมเมอร์ปลายเดือนมีนาคม ค่าเทอมประมาณ 3000 บาท
Guest_4729: จะทำแฟ้มกิจกรรม ให้ ฟรายไม่เจอ
Guest_5717: จะเข้าดูเกรด การจัดการ เข้าตรงไหนเร่อคะ
Guest_3869: ลาครั้งเดียว ติด 0 เลยหรอค่ะ :_(
Guest_6839: เมื่อไหร่ตารางสอนนักเรียนเทียบโอนจะออกค้ะ
Guest_5130: แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน หัวข้อดาวโหลดแฟ้มกิจกรรม
Guest_5130: ลาครั้งเดี๋ยวคงไม่มีใครใจร้ายให้ติด 0 มั้งครับ จะเป็นไปได้หรือ คุยกับครูเขายังครับ ยังไงติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรงเลยครับ
Guest_6841: ผลสอบภาคล่าสุดจะออกเมื่อใหร่ค่ะ :D
Guest_6922: เด็กใหม่ทราบเกรดเมือรัยค่ะ
Guest_6922: เด็กปกติทราบเกรดเมื่อรัยค่ะ
Guest_3211: เทียบโอนรุ่น 13 เปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
Guest_1584: «link» poker online terbesar di indonesia
Guest_1584: «link» poker facebook terpercaya
Guest_1584: «link» poker
Guest_1584: «link» poker online
Guest_1584: «link» Game poker
Guest_1584: «link» agen bola
Guest_1584: «link» portalgames
Guest_6601: (?) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) O.O :S :O :| :D :( :) :)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_9790: นศ.เทียบโอนรุ่น12สามารถจ่ายค่าเทอมช้าสุดของภาคเรียนที่2ได้เมื่อไรคะ
Guest_9790: ช่วยตอบด้วยนะ ขอบคุนคะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นำเสนอวิทยาลัยฯ

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ตุลาคม 2014
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday672
mod_vvisit_counterYesterday1452
mod_vvisit_counterThis week7912
mod_vvisit_counterLast week8430
mod_vvisit_counterThis month28153
mod_vvisit_counterLast month30922
mod_vvisit_counterAll days904136

เรามี: 14 บุคคลทั่วไป, 6 bots ออนไลน์
Your IP: 23.20.91.134
 , 
Today: ต.ค. 25, 2014