Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

cms_pagun

v-cop

dvt
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดทำการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำทำความดีมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม ในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดังนี้  1.นางาสาวสุวนันท์   หมื่นสวัสดิ์  2.นางสาวพัทจารี   พูลพิพิธ   3.นายจตุพงษ์  สมสง่า  4.นายธวัชชัย  ทองมาก  5.นายอาทิตย์  ขจรกลิ่น  5.นายสุนทร  แก้วสำราญ
 
001 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 8 ก.พ และ 11 ก.พ. 56  โดยรองผู้อำนวยการ นายประมุข ติฐิโต ได้รับคำสั่งให้เป็นรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  และนายสมพงศ์  กาศเกษม  ได้รับคำสั่งให้เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารและการจัดการวังไกลกังวล 
 
001 สาขาวิชาพณิชยการจัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมตรรกะด้วยลอจิกบล๊อก  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 527 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาให้ความรู้แก่นักเรียนของสาขาวิชาพณิชยการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมกับอำเภอบ้านลาดพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การจัดการแถลงข่าวในวันที่ 28  มกราคม 2556  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 15-17 กุมภาพัน 2556 ณ บริเวณริมถนนเพชรเกาม (กม.ที่ 173 ฝั่งตรงข้ามร้านขนมหม้อแกงชิดชนก หมู่ที่ 9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556
 
001 คณะบุคลากรผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมกันต้อนรับ ผู้อำนวยการธีรภัทร์  ไชยสัตย์ ในโอกาสที่ผู้อำนวยการธีรภัทร์   ไชยสัตย์  ได้มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ในวันที่ 25 มกราคม 2556  ทั้งนี้การเดินทางเข้ารับตำแหน่งมีบุคลากร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีของแก่น  เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกันเป็นจำนวนมาก  และมีบุคลากรผู้นำท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาด และอศจ.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดี และมาให้การต้อนรับ
 
IMG_5268 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมงานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และโครงการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ณ หองประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 

- แบบประเมินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 13  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 13                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 13                            กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น13                  กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               การจัดการทั่วไป รุ่น 8                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2(( คลิก ))
               การบัญชี รุ่น13                               กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาiระบบปกติ    ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ                           ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
              ไฟฟ้ากำลัง                   ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
               เทคนิคยานยนต์          ปวช.1 (( กลุ่ม1 คลิก ))       ((กลุ่ม2 คลิก))           
                                                        ปวช..2((กลุ่ม1 คลิก ))        ((กลุ่ม2 คลิก))        
                                                       ปวช.3((กลุ่ม1 คลิก))          ((กลุ่ม2 คลิก))            
                                                        ปวส.1((คลิก))               
                                                        ปวส.2((คลิก))
              เคาะพ่นสี                       ปวช.1 (( คลิก ))             
               การบัญชี                       ปวช.1 (( คลิก ))             ปวช..2(( คลิก ))          ปวช.3((คลิก))             ปวส.1((คลิก))                

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_9567: x4cesn
Guest_6122: 08zgro
Guest_5244: Especially instructive, look onward to visiting again.

«link»
Guest_4320: scdr3i
Guest_1908: 6uybpr
Guest_4954: qx4rht
Guest_2041: 6zn7b3
Guest_1933: 3pi7h1
Guest_4245: So enlightening look forwards to coming back.

«link»
Guest_4859: Wow because this is great work! Congrats and keep it up.


«link»
Guest_3699: Wow because this is excellent job ( «link» )!

Congrats and keep it up.
Guest_8277: Like anything else, there are advantages and disadvantages of niche marketing that should be considered.
So take note as I share my 5 great internet marketing tips to create content for your online business below:. Find a few reputable sources of guidance, focus your efforts, and you will be well on your way to success.

«link»
Guest_9652: You've gotten fantastic thing on this website.

«link»
Guest_3507: You desire to make sure that no less than a couple of others are buying traffic for the keywords you are looking at in order to no less than guarantee the readers are buying something.

For ecommerce websites, the strategy discussed do apply but ecommerce requires extra help which is covered in a different article. Knowing you need to consider action earlier than later it may be all to easy to all of the sudden become overwhelmed while using different companies, their offers, and most importantly, their reputation.

«link»
Guest_4029: Love the site-- extremely user friendly and lots to see!«link»
Guest_8299: com) can expand its reputation and reach an audience much wider than you would on your own. But what is available to you that would be as effective as the good old phone book.

They can start by introducing you to any relevant lingo, examine your specific industry and see how competitors have found success with high tech marketing, and take a look at how to bring your current goals to play in a high tech unified marketing plan.

«link»
Guest_2842: Passion the website-- really user pleasant and great deals to see!«link»
Guest_3004: Whatever is the case, it is always a good thing to know what your website is worth.
One of the best ways to create this , in fact, is to write a few articles in relation to your products (if you are selling any) and even about your website worth value} ( «link» ) in general terms.
Of course, there are lot other factors that will determine how much a purchaser is wishing to pay, letting in the potential of enhanced traffic in the future and whether or not the Website really earns any revenue.
Guest_2639: I treasure the information on your website. Thanks a ton!

«link»
Guest_4715: smroc3
Guest_6328: Simply had to point out I'm thankful I happened upon your web site.


«link»
Guest_4928: 80zxu6
Guest_4409: You've probably the greatest websites.

«link»
Guest_9329: zu0ttz
Guest_4120: It's simple to use, the ones using a Spotify account can now share music.
Sparks - This feature brings you facts about topics you would like, directly to your profile. Ripples help you share any public post with this platform.

«link»

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ตุลาคม 2015
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday695
mod_vvisit_counterYesterday1421
mod_vvisit_counterThis week11205
mod_vvisit_counterLast week17413
mod_vvisit_counterThis month16267
mod_vvisit_counterLast month63554
mod_vvisit_counterAll days1649799

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป, 9 bots ออนไลน์
Your IP: 54.167.91.188
 , 
Today: ต.ค. 10, 2015