Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

cms_pagun

v-cop

dvt
001 สาขาวิชาพณิชยการจัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมตรรกะด้วยลอจิกบล๊อก  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 527 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาให้ความรู้แก่นักเรียนของสาขาวิชาพณิชยการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมกับอำเภอบ้านลาดพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การจัดการแถลงข่าวในวันที่ 28  มกราคม 2556  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 15-17 กุมภาพัน 2556 ณ บริเวณริมถนนเพชรเกาม (กม.ที่ 173 ฝั่งตรงข้ามร้านขนมหม้อแกงชิดชนก หมู่ที่ 9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556
 
001 คณะบุคลากรผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมกันต้อนรับ ผู้อำนวยการธีรภัทร์  ไชยสัตย์ ในโอกาสที่ผู้อำนวยการธีรภัทร์   ไชยสัตย์  ได้มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ในวันที่ 25 มกราคม 2556  ทั้งนี้การเดินทางเข้ารับตำแหน่งมีบุคลากร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีของแก่น  เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกันเป็นจำนวนมาก  และมีบุคลากรผู้นำท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาด และอศจ.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดี และมาให้การต้อนรับ
 
IMG_5268 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมงานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และโครงการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ณ หองประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 
001 คณะผู้บริหารและครูของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดร่วมพิธีวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2556 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีวันครู ภาคเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระระลึกถึงพระคุณครู และภาคบ่ายมีการมอบเกียรติบัตร แก่ครูดีเด่นของแต่ละวิทยาลัย  โดยมี บุคลากรของ 7 สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
 
001 คณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ กัณฑ์ที่8 กุมาร ณ วัดเขาทะโมน ในวันที่ 7 มกราคม 2556 ทั้งนี้วัดเขาทะโมนได้จัดงานประจำปีและมีการเทศมหาชาติ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
 

- แบบประเมินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 13  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 13                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 13                            กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น13                  กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               การจัดการทั่วไป รุ่น 8                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2(( คลิก ))
               การบัญชี รุ่น13                               กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาiระบบปกติ    ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ                           ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
              ไฟฟ้ากำลัง                   ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
               เทคนิคยานยนต์          ปวช.1 (( กลุ่ม1 คลิก ))       ((กลุ่ม2 คลิก))           
                                                        ปวช..2((กลุ่ม1 คลิก ))        ((กลุ่ม2 คลิก))        
                                                       ปวช.3((กลุ่ม1 คลิก))          ((กลุ่ม2 คลิก))            
                                                        ปวส.1((คลิก))               
                                                        ปวส.2((คลิก))
              เคาะพ่นสี                       ปวช.1 (( คลิก ))             
               การบัญชี                       ปวช.1 (( คลิก ))             ปวช..2(( คลิก ))          ปวช.3((คลิก))             ปวส.1((คลิก))                

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_9521: หมดเขตรับสมัครยังค่ะ
Guest_8000: รูปถ่ายต้องเป็นชุดนักศึกษาใช่ไหมค่ะ
Guest_9869: คือผมจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วผมอยากทราบว่าถ้าเกิดผมขาดเรียนจะเป็นไรไหมพอดีผมเรียนครูราชภัฎด้วยภาคปกติ
Guest_4821: ถ้าไปสมัครหลังวันที่ 17 พ.ค. ที่เค้าปฐมนิเทศไปแล้วสามารถไปจ่ายค่าเทอมได้อีกเมื่อไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Guest_6438: ยังสมัครได้อยู่มั๊ย
Guest_7911: ยังสมัครเรียนได้อยุ่มั้ย เทียบโอน
Guest_2312: อัพเดทหน้าเว็บหน่อยคับ มีแต่ของปีที่แล้วทั้งนั้นเลย
งานประ: ขยายการรับสมัครเรียน ระบบปกติ/ระบบเทียบโอน (เรียนวันอาทิตย์)รับมัครถึง 29 พฤษภาคม นี้ค่ะ หากสาขาวิชาไหนเต็มก็อาจปิดรับสมัครสาขาวิชานั้นค่ะ
Guest_8362: ครูลงรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานใหม่ยังคับอยากดูอะคับจะได้ทำแฟ้มงานไว้มั่งอะคับ
Aj.Mon: แฟ้มสะสมผลงานจะแขวนไว้หน้า web ค่ะ.หรือติดต่อมีางานกิจกรรมตึก 5 (สีเขียว)ได้เลยค่ะ
Guest_9008: แบบฟอมเอาตรงไหนรุ่น 13
Guest_9008: หาแบบฟอม13 ไม่เจอเลย
Guest_3727: .
Guest_8365: ผมก็หาอย่
Guest_3691: แบบฟอร์มอยู่แถว ตารางเรียนด้านล่างๆครับ
Guest_6543: เสื้อช็อปแพงเวอร์ปีที่แล้ว 250 ปีนี้ตัวละ 500
Guest_9567: บุคคลากรบอกราคาเสื้อช็อปก้อไม่ตรงกัน อีกคนบอก 250 อีกคนบอก 450 และอีกคนบอก 500 สรุปแล้วราคาไหนกันแน่
Guest_1030: ตอนนี้ สาขาไฟฟ้า ปวส ภาค เที่ยบโอนประสบการณ์ เต็มหรือยังคับ
Aj.Mon: สาเหตุที่เสื้อช้อป..แพง..เนื่องจากเราเปลี่ยนร้านตัด ร้านเดิมสั่งเทอมนี้ได้เทอมหน้า...ร้านใหม่เราสั่งทางร้านวิจิตร ท่ายาง ตัด เรื่องจากสั่งจำนวนน้อยทางร้านจึงคิดแพงค่ะ ส่วนราคาที่แน่นอน ต้องสอบถามงานการค้า เพราะราคาปรับเปลี่ยนค่ะ
Aj.Mon: แบบประเมินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อยู่ด้านบนค่ะ ตรง NEW แบบประเมินแฟ้มผลงานค่ะ
Guest_4628: อาจารย์เป็นกันเองมากครับน่ารักทุกคนเลยจากช่างยนต์เทียบโอนครับ
Guest_4628: เห็นแฟ้มงานแล้วครับตอนนี้กำลังสะสมรูปอยู่
Guest_5792: แฟ้มกิจกรรม หน้าคำนำ ให้เขียนอะไรบ้างค่ะ
Guest_1053: ไม่ทราบว่ามีเรียนแบบวันอาทิตย์วันเดียวมั้ยคะ พอดีว่าทำงานด้วย
Guest_6452: Thanks for the purpose of giving this type of great content material.


«link»
Guest_4464: :D :D :D :D
Guest_1767: แฟ้มสะสมผลงานอยู่ตรงไหนค้ะหาไม่เจอค้ะ (ของอาจาร์ย วีรภาพ )
Guest_5942: จิงเหรอ
Guest_3675: จองหรอวะ
Guest_3675: ่เเ้เ่้เ่า
Guest_4209: life insurance «link»
Guest_2135: «link»
Guest_1032: «link»
Guest_3295: «link»
Guest_4951: Unbelievably individual friendly website. Immense details readily available on few clicks.


«link»
Guest_4296: «link»

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
กันยายน 2015
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday539
mod_vvisit_counterYesterday2539
mod_vvisit_counterThis week3078
mod_vvisit_counterLast week13148
mod_vvisit_counterThis month12740
mod_vvisit_counterLast month73549
mod_vvisit_counterAll days1582718

เรามี: 20 บุคคลทั่วไป, 18 bots ออนไลน์
Your IP: 54.226.2.31
 , 
Today: ก.ย. 06, 2015