Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

dvt
alt

โครงการ "Honda One Dealer One School ปีที่ 2  (หนึ่งร้านสร้างสรรค์  หนึ่งสถาบันสร้างสังคม) นายนิมิตร   อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว  และรับมอบสื่อการสอน 
จากบริษัท เอพี ฮอนด้า จํากัด และ ร้าน Dealen (หจก. เจริญชัยท่ายาง) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน นักเรียน - นักศึกษา สาขางานยานยนต์ต่อไป

 
alt


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปี 2555
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี
วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555
ณ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
SAM_1586 นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ลาดเข้าร่วมกิจกรรมดื่มน้ำสาบานต่อต้าน
ยาเสพติดในวันที่26 มิถุนายน 2555 ตั้ง
แต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ.ศาลา
เฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

 
SAM_1574 นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าร่วม
บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี 
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ บริษัทพร
นุภาพมอเตอร์ไบด์ จำกัด  สาขาบ้านหม้อ 
จ.เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา08.00 - 12.00 น .
 
001 สาขาวิชาพณิชยการนำนักเรียน ระดับ ปวช.2 และปวช.3 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ และตลาดนําหัวหินสามพันนาม โดยการเข้าศึกษาดูงาน บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์นักเรียนได้รับความรู้ในด้านการผลิดสื่อสิ่งพิมพ์ ขั้นตอนการได้มาซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ และการเข้าศึกษาดูงานใน ตลาดนำหัวหินสามพันนาม เป็นการศึกษาดูรูปแบบของการจัดแสดงสินค้าหน้าร้าน และการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
 

001

  

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดส่งนักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน honda
student safyty riding skill
contest ครั้งที่2 ประจำปี 2555
ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าพรนุภาพ
มอเตอร์ไบค์ จำกัด เพชรบุรี ในวันที่
24 มิถุนายน 2555 โดยนักเรียนของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้รับราง
วัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงขับ
ขี่ปลอดภัย และ รองชนะเลิศอันดับ3
ประเภทชายขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จำกัด และบริษัทพรนุภาพ
มอเตอร์ไบด์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการ
แข่งขันการขับขี่ปลอดภัยเพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้เยาวชนขับขีรถอย่างปลอด
ภัยถูกกฎจราจร

 

 
alt


บริษัท พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด. ได้จัดโครงการมอบป้ายจราจร แก่วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ณ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 
วันที่ 21 มิถุนายน 2555
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 2 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

-- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 2 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_7090: :|
Guest_5232: เรียนซัมเมอร์ปลายเดือนมีนาคม ค่าเทอมประมาณ 3000 บาท
Guest_4729: จะทำแฟ้มกิจกรรม ให้ ฟรายไม่เจอ
Guest_5717: จะเข้าดูเกรด การจัดการ เข้าตรงไหนเร่อคะ
Guest_3869: ลาครั้งเดียว ติด 0 เลยหรอค่ะ :_(
Guest_6839: เมื่อไหร่ตารางสอนนักเรียนเทียบโอนจะออกค้ะ
Guest_5130: แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน หัวข้อดาวโหลดแฟ้มกิจกรรม
Guest_5130: ลาครั้งเดี๋ยวคงไม่มีใครใจร้ายให้ติด 0 มั้งครับ จะเป็นไปได้หรือ คุยกับครูเขายังครับ ยังไงติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรงเลยครับ
Guest_6841: ผลสอบภาคล่าสุดจะออกเมื่อใหร่ค่ะ :D
Guest_6922: เด็กใหม่ทราบเกรดเมือรัยค่ะ
Guest_6922: เด็กปกติทราบเกรดเมื่อรัยค่ะ
Guest_3211: เทียบโอนรุ่น 13 เปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
Guest_6601: (?) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) O.O :S :O :| :D :( :) :)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_9790: นศ.เทียบโอนรุ่น12สามารถจ่ายค่าเทอมช้าสุดของภาคเรียนที่2ได้เมื่อไรคะ
Guest_9790: ช่วยตอบด้วยนะ ขอบคุนคะ
Guest_1734: เกรดนักศึกษาเทียบโอนอกยังคะ่
Guest_4368: ครับ ผมได้อ่านข้อความความดังกล่าวแล้ว ขอบคุณสำหรับคำติ จะนำเรียนผู้บริหารรับทราบต่อไป
Guest_4368: และนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น :_(
Guest_7550:
Guest_2944: ขอดูเกรด
Guest_1491: ก็มาดูได้ที่วิทยาลัยเลยครับ
Guest_1745: จ่ายค่าเทอมล่าช้าวันสุดท้่าย วันศุกร์ ที่ 14 พศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น
Guest_7007: การจัดกิจกรรมมีความยุ่งยากมาก อยากให้มีการเตรียมควาามพร้อมกันหน่อยคับ ไม่ใช่่ิอยากจัดก็จัดควรถมนักเรียนด้วย นักเรียนเมื่อยนะคับ
Guest_6321: ดูทางเวปได้ยังคับ
Guest_6321: :D :D :D :D :D :D
Guest_1456: -..-
Guest_7066: การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเรามีการวางแผนการจัดกิจกรรมกันเป็นปี แต่บางกิจกรรมที่เป้นกิจกรรมเร่งด่วนเราก้ต้องทำ แต่กิจกรรมบางกิจกรรมจัดเพื่อนักเรียนครับ นักเรียนคสรให้ความร่วมมือครับ หากนักเรียนสงสัยในกิจกรรมใดถามครูผู้จัดกิจกรรมได้ครับ
Guest_7066: เกรดรุ่น 11 สามารถดูทางเว็บได้ครับ แต่รุ่น 12 ผมไม่แน่ใจลองเข้าดูเองเลยครับ ทุ่กที่ที่มีอินเตอร์เน็ตสามารถดูได้ครับ
Guest_2826: ยินดีด้วยกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน การที่เราจะได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่มีค่าอะไรให้จดจำ อาจมีสุขทุกข์บ้างเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายแล้วเราก็จบการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ
Guest_7371: Thanks <a href="http://ratuqq.com/">POKER ONLINE</a>
Guest_7371: thanks <a href="http://imcqq.org//">DOMINOQQ</a>
Guest_2910: แฟ้มกิจกรรมนักเรียนดูได้ที่ใหนครับ ในเว็ปโรงเรียนหาไม่เจอครับ
Guest_5961: เป็นแฟ้มรายวิชาแฟ้มสะสมงาน หรือ แฟ้มกิจกรรมใหญ่ของงานกิจกรรมครับ ถ้าเป็นแฟ้มรายวิชา ให้ไปที่เมนูด้านซ้าย ชื่อหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และเลือกฝ่ายวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล จะเจอแบบฟอร์มครับ แต่ถ้าเป็นของงานกิจกรรมจะอยู่ตรงกลางด้านล่างหน่อย ในหัวข้อที่ประกาศตารางสอนนักเรียนครับ หรือเข้าหัวข้อ Download แบบฟอร์ม และฝ่ายพัฒนา และงานกิจกรรมจะเจอแบบฟอร์มครับ
Guest_3411: เปิดรับสมัครเทียบโอนอิกทีเมื่อรัยค่ะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ธันวาคม 2014
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday494
mod_vvisit_counterYesterday951
mod_vvisit_counterThis week4186
mod_vvisit_counterLast week6268
mod_vvisit_counterThis month16004
mod_vvisit_counterLast month34449
mod_vvisit_counterAll days962173

เรามี: 11 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 54.87.134.127
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2014