Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

cms_pagun

v-cop

dvt
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด บริการชุมชนโดย การฝึกอาชีพให้กับชุมชน ณ บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ทั้งนี้ได้รับการติดต่อประสานงานจาก อ.บ.ต. บ้านในดง ให้เข้าฝึกอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชน โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าสอนการทำอาชีพ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดตั้งจานดาวเทียม ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เข้าแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ แก่นักเรียนขยายโอกาส เขต 2 เพชรบุรี ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เป็นการแนะแนวนักเรียนระดับ ม.3 ให้รู้จักวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดมากขึ้น ทั้งนี้ได้นำการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดและนำนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดบางส่วน เข้าทำการสอนและฝึกให้นักเรียน ระดับม.3 ได้ฝึกวิชาชีพ อาทิ การติดตั้งจานดาวเทียม การซ่อมคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และฝึก 108 อาชีพการทำลูกปัดพวงกุญแจ การทำแครอทการบูร โดยนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี
 
001 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ประจำปีการศึกา 2556 ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  14.30 น. - 16.30 น.   ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  จ.เพชรบุรี
 
001 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์เปิดโครงการอบรม การซ่อมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ได้เรียนและฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์และมีช่องทางในการประกอบอาชีพเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
 

niyom

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังใหนักเรียนสนใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย มีนำใจนักกัฬา
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนลูกเสือพี่เลี้ยงเข้าร่วมฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษรุ่นที่15 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2555 การฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ เป็นการฝึกความเป็นผู้นำ ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย ความเสียสละพร้อมทั้งความสามัคคีให้แก่นักเรียนและเยาวชน
 

- แบบประเมินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 13  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 13                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 13                            กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น13                  กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               การจัดการทั่วไป รุ่น 8                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2(( คลิก ))
               การบัญชี รุ่น13                               กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาiระบบปกติ    ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ                           ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
              ไฟฟ้ากำลัง                   ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
               เทคนิคยานยนต์          ปวช.1 (( กลุ่ม1 คลิก ))       ((กลุ่ม2 คลิก))           
                                                        ปวช..2((กลุ่ม1 คลิก ))        ((กลุ่ม2 คลิก))        
                                                       ปวช.3((กลุ่ม1 คลิก))          ((กลุ่ม2 คลิก))            
                                                        ปวส.1((คลิก))               
                                                        ปวส.2((คลิก))
              เคาะพ่นสี                       ปวช.1 (( คลิก ))             
               การบัญชี                       ปวช.1 (( คลิก ))             ปวช..2(( คลิก ))          ปวช.3((คลิก))             ปวส.1((คลิก))                

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_1908: 6uybpr
Guest_4954: qx4rht
Guest_2041: 6zn7b3
Guest_1933: 3pi7h1
Guest_4245: So enlightening look forwards to coming back.

«link»
Guest_4859: Wow because this is great work! Congrats and keep it up.


«link»
Guest_3699: Wow because this is excellent job ( «link» )!

Congrats and keep it up.
Guest_8277: Like anything else, there are advantages and disadvantages of niche marketing that should be considered.
So take note as I share my 5 great internet marketing tips to create content for your online business below:. Find a few reputable sources of guidance, focus your efforts, and you will be well on your way to success.

«link»
Guest_9652: You've gotten fantastic thing on this website.

«link»
Guest_3507: You desire to make sure that no less than a couple of others are buying traffic for the keywords you are looking at in order to no less than guarantee the readers are buying something.

For ecommerce websites, the strategy discussed do apply but ecommerce requires extra help which is covered in a different article. Knowing you need to consider action earlier than later it may be all to easy to all of the sudden become overwhelmed while using different companies, their offers, and most importantly, their reputation.

«link»
Guest_4029: Love the site-- extremely user friendly and lots to see!«link»
Guest_8299: com) can expand its reputation and reach an audience much wider than you would on your own. But what is available to you that would be as effective as the good old phone book.

They can start by introducing you to any relevant lingo, examine your specific industry and see how competitors have found success with high tech marketing, and take a look at how to bring your current goals to play in a high tech unified marketing plan.

«link»
Guest_2842: Passion the website-- really user pleasant and great deals to see!«link»
Guest_3004: Whatever is the case, it is always a good thing to know what your website is worth.
One of the best ways to create this , in fact, is to write a few articles in relation to your products (if you are selling any) and even about your website worth value} ( «link» ) in general terms.
Of course, there are lot other factors that will determine how much a purchaser is wishing to pay, letting in the potential of enhanced traffic in the future and whether or not the Website really earns any revenue.
Guest_2639: I treasure the information on your website. Thanks a ton!

«link»
Guest_4715: smroc3
Guest_6328: Simply had to point out I'm thankful I happened upon your web site.


«link»
Guest_4928: 80zxu6
Guest_4409: You've probably the greatest websites.

«link»
Guest_9329: zu0ttz
Guest_4120: It's simple to use, the ones using a Spotify account can now share music.
Sparks - This feature brings you facts about topics you would like, directly to your profile. Ripples help you share any public post with this platform.

«link»
Guest_9778: This ԝill comе as a deep surprise to bߋth, but thе recognition is immediate.
' The Obama campaign tweeted іt Wеdnesday іn honor of International Talk ʟike a Pirate Day with tҺе caption, 'Arrr Уou In'. Very handy if you just want to ցet ѕomewhere without Һaving to navigate ɑ bunch of obstacles.

«link»
Guest_4550: z59rey
Guest_5379: yuwbmi
jss2kk: greencoffee
Guest_9956: p5iai7

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ตุลาคม 2015
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1480
mod_vvisit_counterYesterday1421
mod_vvisit_counterThis week11990
mod_vvisit_counterLast week17413
mod_vvisit_counterThis month17052
mod_vvisit_counterLast month63554
mod_vvisit_counterAll days1650584

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป, 10 bots ออนไลน์
Your IP: 54.91.182.88
 , 
Today: ต.ค. 10, 2015