Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi

enjoy

edvt

ftijob

doe
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

v-cop

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เรื่อง ตารางเรียนและตารางห้องเรียนของนักศึกษาเทียบโอน รุ่น 9


รายละเอียดเพิ่มเติมดาวโหลดด้านล่างค่ะ

 

ตารางห้องเรียนicon-hot ตารางนักเรียน  icon-hot
Download Folder<<download>> Download Folder<<download>>

 

 
alt


 

นายศิริชัย  ทองอาบ  นักเรียนระดับปวช.2 สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์  ได้รับเกียรติบัตรโครงการยกย่องชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2555   ในวันที่  20  มีนาคม  2555  ณ. วัดใหญ่สุวรรณาราม  อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 

 

alt

 
SAM_0845

สาขาวิชาพณิชยการ  วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
นำนักเรียน-นักศึกษา ระดับปวช.3 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
,  การบัญชี  และปวส2.
การพัฒนาโปรแกรม เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จำนวน 24  คน  ณ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 
วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ.2555

 
SAM_0788

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดโครงการ
แนะแนวสัญจรให้ความรู้กับนักเรียน-
นักศึกษา กศน.บ้านลาด  ในวันปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งตรงกับ
วันที่ 3 มี.ค.55   จำนวน 37 คน ซึ่งมี
นักเรียน-นักศึกษาให้ความสนใจในการ
จัดการแนะแนวศึกษาต่อเป็นอย่างมาก

 

 
001

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์วิทยาลัย
การอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนนักศึกษาระดับ
ปวช.3 เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง
ชาติ   สาขาช่างซ่อมรถยนต์  ระดับ 1
จำนวน 15 คน  ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ
ช่างยนต์  ระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค.55 ตั้งแต่เวลา
08.00-16.30 น.
 

 

 
001

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานวิทยา
ลัยการอาชีพบ้านลาดดำเนินการจัดกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดพบแรง
งานประจำปีการศึกษา 2554 ให้กับนักเรียน-
นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2
จำนวน 75 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน-นักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์2555 ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากทางจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
และบริษัทเกษมศักดิ์  เทรดดิ้ง จำกัด มา
ให้ความรู้
 

 

 

 

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 1 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 11  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new        
                คอมฯ รุ่น 11                                    
กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 11                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น11             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 6               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น11                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_2780: ถ้าเป็น มผ กิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ต้องแก้ มผ ก่อนครับถึงจะรับ รบ. ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ มผ. ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่มีความขยั้นและตั้งใจที่จะจบครับ ครูทุกท่านรู้ว่านักเรียนต้องการได้ใบ รบ. ครูให้โอกาศแก้ มผ. เสมอครับ ขอแค่นักเรียนเข้ามาคุย อย่าคิดเองเออเองว่าไม่ได้ครับ เข้ามาคุยก่อนครับ
Guest_3692: ตอนนี้ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดปิดรับสมัครหรือยังครับ
Guest_1729: ยังเปิดอยู่ครับทั้งปกติและเทียบโอน รีบมาสมัครเลยครับ
Guest_9790: ตอนนี้ยังสมัครได้อยู่มั้ยค้ะ
Guest_2786: ได้ครับ เราให้ถึง 30. พค. 57. วันสุดท้ายเลยครับ. แต่ควรมาสมัครตั้งแต่ตอนนี้. เพราะกำลังดำเนินกิจกรรมนักเรียนใหม่อยู่. สำหรับนักเรียนเทียบโอน เปิดไปถึงกลางเดือนหน้า แต่ก็ควรรีบหน่อย
Guest_9554: จ่
Guest_9554: ถ้าไปปฐมนิเทศวันที่18พ.ค.ไม่ได้จะเป็นอะไรไมแต่สมัครเรียนไปแล้ว
Guest_8349: ครับ มาไม่ได้ไม่เป็นไรครับ วิทยาลัยฯจะมีกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้น ประมาณ 3 กิจกรรม ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 2 ใน 3 ก็คือกิจกรรม วันที่ 18 นี้ปฐมนิเทศ และกิจกรรมที่2 ไหว้ครู กิจกรรมที่3 กีฬาสารสัมพันธ์ ถ้าขาดกิจกรรมหนึ่งอีกสองกิจกรรมขาดไม่ได้แล้วนะครับ แต่ถ้าไม่มีกิจที่สำคัญในวันที่ 18 ควรมาอย่างยิ่งครับ เพราะเราจะแจกตารางสอน และนำเรื่องการเรียน แนะนำครูที่ปรึกษา และแนะนำการเขียนพรอดโพลิโอซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเขียน แต่ถ้าไม่มาจริงๆต้องตามเหตุการณ์ให้ทันนะครับ
Guest_7655: :P
Guest_7655: c;h c;h c;h
Guest_4086: วันอาทิตย์ หยุดเรียนตามประกาศใช่มั้ยคะ (?)
Guest_6712: ครับวันอาทิตย์ที่ 25 พค 57 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดหยุดเรียนตามประกาศ ครับ นักศึกษาเทียบโอนไม่ต้องมาเรียนครับ
Guest_9956: ครูครับ นักเรียนปกติ ต้องปัยเรียนป่าวครับวันจันนี้อะครับ
Guest_2824: วันจันทร์ที่ 26 พค. 57 นักเรียนทุกคนทั้ง โรงเรียนรัฐและเอกชน ต้องไปเรียนครับ
Tee: ตอนนี้ยังรับสมัครอยู่หรือเปล่าครับ เรียนวันอาทิต อ่าครับ
Guest_8126: รับบ้างสาขาครับ สาข่ที่ยังรับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต์ ช่างไฟ สาขาอื่นเต็มหมดแล้วครับ รีบมาสมัครนะครับ
ศิษย์ ป: :D แวะมาทักทายคับ สวัสดีคับ อาจารย์ทุกคน :D
Guest_5606: ใครมีตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานไหมคะ
Guest_5606: :_(
Guest_6355: จะหามาขึ้นหน้าเว็บให้นะครับ
Guest_4854: เข้าดูเกรดไม่ได้เข้าระบบไงค่ะ :_(
Guest_4854: เข้าระบบดูเกรดยังไงใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่า :_( :_( :_( :_(
Guest_4854: :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_(
Guest_6980: นักเรียนรุ่นใหม่ยังดูเกรดไม่ได้นะครับ ส่วนรุ่นเก่าดูได้ เพียงแค่เลือกว่าดูโดยใคร โดยนักเรียน โดยผู้ปกครอง โดยครูที่ปรึกษา อ่านให้ดีครับ ยูสเซอ เป็นบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่านเป็น วันเดือนปีเกิด อ่านวิธีการเข้าให้ดีครับ
Guest_4829: อ.ครราฟ นักเรียนบัญชีปี1ต้อง ปัยดูงานที่กรุงเทพปป่าว คราฟฟ
Guest_3422: ค่าเทิิ
Guest_9630: หมายภึงไปร่วมอัดรายการเสียงสวรรค์ใช่ใหม่ครับ พณิชยการไปหมดทุกชั้นปีครับ ทังคอมและบัญชี
Guest_1777: อยากทราบค่าใช้จ่ายเรียนเทียบ
Guest_1777: เทียบโอน การจัดการค่ะ
Guest_1777: ดูจากตรงไหนคะ
Guest_1417: ต่ค่าเทอมเทียบโอนผ่อนผันได้ถึงวันไหนค่ะจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งขอบคุณค่ะ
Guest_8643: จะไปถามฝ่ายทะเบียนและการเงินให้นะครับแล้วจะมาตอบ
Guest_1493: น่าจะมีข้อมุลตารางสอนครู ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ด้วยนะ
Guest_9765: ข้อมูลบ้างสิ่งบางอย่างก็เป็นความลับครับ เช่นชื่อนักเรียน รหัสนักเรียน แต่จะเก็บไว้พิจารณาครับ ต้องขอถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนตารางสอนของครูเรามีการส่งให้ครูไว้ดูกันภายในครับไม่ได้เผยแพร่
Guest_4249: ทำไมดูเกรดไม่ได้
Guest_6153: นักเรียนรุ่นใหม่ยังดูเกรดไม่ได้นะครับ ส่วนรุ่นเก่าดูได้ เพียงแค่เลือกว่าดูโดยใคร โดยนักเรียน โดยผู้ปกครอง โดยครูที่ปรึกษา อ่านให้ดีครับ ยูสเซอ เป็นบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่านเป็น วันเดือนปีเกิด อ่านวิธีการเข้าให้ดีครับ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

teerapat2

นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นำเสนอวิทยาลัยฯ

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2014
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday199
mod_vvisit_counterYesterday924
mod_vvisit_counterThis week5188
mod_vvisit_counterLast week6647
mod_vvisit_counterThis month28694
mod_vvisit_counterLast month40673
mod_vvisit_counterAll days812508

เรามี: 9 บุคคลทั่วไป, 5 bots ออนไลน์
Your IP: 54.80.188.4
 , 
Today: ก.ค. 31, 2014