Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

gard

cms_pagun

v-cop

dvt
5_12_57 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2557  ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด และสวนสุขภาพอำเภอบ้านลาด ((ภาพประกอบกิจกรรม))
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่1/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยได้รับความร่วมมือจาก ตำรวจสันติบาล จังหวัดเพชรบุรี  เข้ามาให้ความรู้และอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบีย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
 
pradit_20_11_57 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ฯ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดในสาขาต่างๆ (( ภาพประกอบ ))
 
tuksa_18_11_57 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ((รูปประกอบ))
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานสถานศึกษาขนาดเล็ก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ  วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำนักเรียน คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกระทง ในวันที่ 6 พ.ย. 57 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยการจัดทำกระทงครั้งนี้วิทยาลัยได้จัดการประกวดกระทงสวยงามเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตั้งใจ  ส่วนหนึ่งของกระทงที่จัดทำ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้นำไปให้วัดโพธิ์กรุ และวัดหาดทรายเพื่อนำไปจำหน่าย นำเงินเข้าวัดต่อไป (( รูปกิจกรรม ))
 

- แบบประเมินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                             กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7                    กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                                กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 13  ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ รุ่น 13                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 13                            กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น13                  กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               การจัดการทั่วไป รุ่น 8                   กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2(( คลิก ))
               การบัญชี รุ่น13                               กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางเรียนนักศึกษาiระบบปกติ    ภาคเรียนที่  1/ 2558  new   
                คอมฯ                           ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
              ไฟฟ้ากำลัง                   ปวช.1 (( คลิก ))      ปวช..2(( คลิก ))     ปวช.3((คลิก))       ปวส.1((คลิก))         ปวส.2((คลิก))
               เทคนิคยานยนต์          ปวช.1 (( กลุ่ม1 คลิก ))       ((กลุ่ม2 คลิก))           
                                                        ปวช..2((กลุ่ม1 คลิก ))        ((กลุ่ม2 คลิก))        
                                                       ปวช.3((กลุ่ม1 คลิก))          ((กลุ่ม2 คลิก))            
                                                        ปวส.1((คลิก))               
                                                        ปวส.2((คลิก))
              เคาะพ่นสี                       ปวช.1 (( คลิก ))             
               การบัญชี                       ปวช.1 (( คลิก ))             ปวช..2(( คลิก ))          ปวช.3((คลิก))             ปวส.1((คลิก))                

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_1717: ly2y7y
Guest_9917: Occasionally people struggling in business would approach him and say, 'I've tried everything for 10 years and I can't make a profit.
It's time to take action and to begin to reap the healthy. Want to utilize the Internet to reach out to new customers and cultivate loyalty among your existing customers.

«link»
Guest_9846: unxrd5
Guest_6743: eolew5
Guest_1798: Hello, nice websites you've got going here.

«link»
Guest_7820: I can't think of too many people who actually like being sold.
Basically it looks at how many people are subscribed to a website's feed and compares that total to how many people are subscribed on another feed. You can find such type value of domain ( «link» ) service tools available online on the internet.
Guest_6175: 1rzjae
Guest_4066: What's up, well put together webpage you've there.


«link»
Guest_9979: i0lzt5
Guest_3557: i5g4t0
Guest_9567: x4cesn
Guest_6122: 08zgro
Guest_5244: Especially instructive, look onward to visiting again.

«link»
Guest_4320: scdr3i
Guest_1908: 6uybpr
Guest_4954: qx4rht
Guest_2041: 6zn7b3
Guest_1933: 3pi7h1
Guest_4245: So enlightening look forwards to coming back.

«link»
Guest_4859: Wow because this is great work! Congrats and keep it up.


«link»
Guest_3699: Wow because this is excellent job ( «link» )!

Congrats and keep it up.
Guest_8277: Like anything else, there are advantages and disadvantages of niche marketing that should be considered.
So take note as I share my 5 great internet marketing tips to create content for your online business below:. Find a few reputable sources of guidance, focus your efforts, and you will be well on your way to success.

«link»

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ตุลาคม 2015
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday833
mod_vvisit_counterYesterday2993
mod_vvisit_counterThis week8491
mod_vvisit_counterLast week17413
mod_vvisit_counterThis month13553
mod_vvisit_counterLast month63554
mod_vvisit_counterAll days1647085

เรามี: 6 บุคคลทั่วไป, 9 bots ออนไลน์
Your IP: 54.242.173.200
 , 
Today: ต.ค. 08, 2015