Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดการเลือกตั้งประธาน อชท. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด การจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน อชท.  ถือเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยให้นักเรียน ได้มีโอกาศเลือกผุ้นำ ได้อย่างอิสระ การเลือกตั้งประธาน อชท. ถือเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญของสถานศึกษา โดยนักเรียนให้ความสนใจและมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวนมาก
 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรม English camp project ให้กับนักเรียน นักศึกา ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ดดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อมู่งหวังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้หันมาสนใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยเน้นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ให้ความสนุกสนานแก่นักเรียน
 
001
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4 จังหวัดราชบุรี โดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในสาขา สีรถยนต์  การแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดคือนายชุมพล  แก้วถาวร นักศึกษาปวส.2 ช่างยนต์ ได้รับรางวัลอันดับ2เหรียญเงิน และนายอาทิตย์  ขจรกลิ่นนักศึกษา ปวส.2 ช่างยนต์ ได้รับรางวัล ชมเชย

 

 
001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซี่ยมให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ลาด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีการแต่งชุดประจำ
ชาติ ของแต่ละชาติ และมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริม
สร้างความรู้ด้านประเทศอาเซียม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้
มีความรู้รอบตัว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่สนใจของนักเรียนนักศึกษา

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดสอนหลักสูตรระยะสั้นการทำปลาท่องโก๋ให้กับกลุ่มนักเรียน โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ภายใต้การนำของ อ.รัชดาพรรณื  วัชพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง ได้นำนักเรียนเข้ามาฝึกอาชีพการทำปลาท่องโก๋ โดยนักเรียนได้รับความรู้และสนใจในอาชีพดังกล่าว
 
001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำคณะครู สาขาวิชา  สามัญ - สัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยานไทยทางไกลในรายวิชา  พลศึกษา  สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม  ภาคเทียบโอนประสบการณ์ในวันที่  18   สิงหาคม   2556   ณ.    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมกับชุมชนอำเภอบ้านลาด ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านลาด และ สวนสมเด็จย่า อำเภอบ้านลาด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 1 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 11  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new        
                คอมฯ รุ่น 11                                    
กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 11                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น11             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 6               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น11                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_3183: :D
Guest_8585: ....
Guest_6179: :(
Guest_3810: ค่าเทอม จ่ายได้ช้าสุด วันที่ 30 กันยายน 57 ครับ ขอโทษที่ครับที่ตอบช้า
Guest_3810: การดูเกรดออนไลย์ของนักเรียน กำลังปรับปรุงอยู่ครับ คือกำลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบ ตอนนี้กำลังแก้ไขครับ ขออภัยมานะที่นี้ด้วย
Guest_4187: อยากทราบว่า ถ้าเรียนวันอาทิตย์อย่างเดียว เปิดเมื่อไหร่
Guest_1490: อยากเรียนปวสวันอาทิตย์วันเดียวตอนนี่เปิดรับสมัครหรือยังคะ
Guest_1490: จบม.6มาอยากเรียนเทียบโอนปวสสาขาการจีดการได้ไหมคะมีแบบที่เรียนวันอาทิตย์วันเดียงเปล่าคะและเปิดรับสใัครวันไหนถึงงันไหนคะ
Guest_5450: จบ ม.6 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เรือนช่างอะไรก้ได้ เปิดประมาณเดือน มีนาคม 2557 คับ ค่าเทอม โดยประมาณ ไม่เกิน 5000 คับ แต่ตอนนี้ก็มาสมัครทิ้งไว้ก่อนได้นะคับไม่เสียค่าใช้จ่ายคับ
Guest_9250: เรียนซัมเมอร์ประมาณเดือนไหนค่ะ
Guest_2236: ค่าเทอมซัมเมอร์เท่าไหร่ค่ะ
Guest_7090: ประกาศผลสอบวันไหนค่ะ
Guest_7090: :|
Guest_5232: เรียนซัมเมอร์ปลายเดือนมีนาคม ค่าเทอมประมาณ 3000 บาท
Guest_4729: จะทำแฟ้มกิจกรรม ให้ ฟรายไม่เจอ
Guest_5717: จะเข้าดูเกรด การจัดการ เข้าตรงไหนเร่อคะ
Guest_3869: ลาครั้งเดียว ติด 0 เลยหรอค่ะ :_(
Guest_6839: เมื่อไหร่ตารางสอนนักเรียนเทียบโอนจะออกค้ะ
Guest_5130: แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน หัวข้อดาวโหลดแฟ้มกิจกรรม
Guest_5130: ลาครั้งเดี๋ยวคงไม่มีใครใจร้ายให้ติด 0 มั้งครับ จะเป็นไปได้หรือ คุยกับครูเขายังครับ ยังไงติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรงเลยครับ
Guest_6841: ผลสอบภาคล่าสุดจะออกเมื่อใหร่ค่ะ :D
Guest_6922: เด็กใหม่ทราบเกรดเมือรัยค่ะ
Guest_6922: เด็กปกติทราบเกรดเมื่อรัยค่ะ
Guest_3211: เทียบโอนรุ่น 13 เปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
Guest_1584: «link» poker online terbesar di indonesia
Guest_1584: «link» poker facebook terpercaya
Guest_1584: «link» poker
Guest_1584: «link» poker online
Guest_1584: «link» Game poker
Guest_1584: «link» agen bola
Guest_1584: «link» portalgames
Guest_6601: (?) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) O.O :S :O :| :D :( :) :)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_6601: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Guest_9790: นศ.เทียบโอนรุ่น12สามารถจ่ายค่าเทอมช้าสุดของภาคเรียนที่2ได้เมื่อไรคะ
Guest_9790: ช่วยตอบด้วยนะ ขอบคุนคะ

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นำเสนอวิทยาลัยฯ

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ตุลาคม 2014
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1010
mod_vvisit_counterYesterday1452
mod_vvisit_counterThis week8250
mod_vvisit_counterLast week8430
mod_vvisit_counterThis month28491
mod_vvisit_counterLast month30922
mod_vvisit_counterAll days904474

เรามี: 7 บุคคลทั่วไป, 5 bots ออนไลน์
Your IP: 54.211.68.132
 , 
Today: ต.ค. 25, 2014