Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

0001

cms_pagun

v-cop

001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรม English camp project ให้กับนักเรียน นักศึกา ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ดดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อมู่งหวังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดได้หันมาสนใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยเน้นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ให้ความสนุกสนานแก่นักเรียน
 
001
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4 จังหวัดราชบุรี โดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในสาขา สีรถยนต์  การแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดคือนายชุมพล  แก้วถาวร นักศึกษาปวส.2 ช่างยนต์ ได้รับรางวัลอันดับ2เหรียญเงิน และนายอาทิตย์  ขจรกลิ่นนักศึกษา ปวส.2 ช่างยนต์ ได้รับรางวัล ชมเชย

 

 
001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซี่ยมให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ลาด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีการแต่งชุดประจำ
ชาติ ของแต่ละชาติ และมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริม
สร้างความรู้ด้านประเทศอาเซียม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้
มีความรู้รอบตัว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่สนใจของนักเรียนนักศึกษา

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจัดสอนหลักสูตรระยะสั้นการทำปลาท่องโก๋ให้กับกลุ่มนักเรียน โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ภายใต้การนำของ อ.รัชดาพรรณื  วัชพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง ได้นำนักเรียนเข้ามาฝึกอาชีพการทำปลาท่องโก๋ โดยนักเรียนได้รับความรู้และสนใจในอาชีพดังกล่าว
 
001

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำคณะครู สาขาวิชา  สามัญ - สัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยานไทยทางไกลในรายวิชา  พลศึกษา  สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม  ภาคเทียบโอนประสบการณ์ในวันที่  18   สิงหาคม   2556   ณ.    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

 
001 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมกับชุมชนอำเภอบ้านลาด ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านลาด และ สวนสมเด็จย่า อำเภอบ้านลาด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
 
IMG_9138

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมทำพิธีถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

 

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (( คลิก ))  new

- ตารางเรียน นักเรียนนักศึกษา ปกติ  ภาคเรียนที่ 1 / 2557       new

           สาขางานคอมพิวเตอร์ 
                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

          สาขางานการบัญชี

                     ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                     ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
    
           สาขางานยานยนต์

                    ระดับ  ปวช.  1   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2     <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   กลุ่ม 1    << คลิก  >>            กลุ่ม 2    <<  คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3    กลุ่ม 1 , 2  << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

           สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

                    ระดับ  ปวช.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  2   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวช.  3   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  1   << คลิก  >>
                    ระดับ  ปวส.  2   << คลิก  >>

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 11  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new        
                คอมฯ รุ่น 11                                    
กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 11                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น11             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 6               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น11                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

- ตารางนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รุ่น 12  ภาคเรียนที่ 1 / 2557    new   
                คอมฯ รุ่น 12                                     กลุ่ม 1 (( คลิก ))             กลุ่ม 2  (( คลิก ))
              ไฟฟ้ากำลัง รุ่น 12                       กลุ่ม 1 (( คลิก ))            กลุ่ม 2  (( คลิก ))
               เทคนิคยานยนต์  รุ่น12             กลุ่ม 1 (( คลิก ))           
              การจัดการทั่วไป รุ่น 7               กลุ่ม 1 (( คลิก ))          
               การบัญชี รุ่น12                          กลุ่ม 1 (( คลิก ))           กลุ่ม 2 ((คลิก))

 

 


Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_3422: ค่าเทิิ
Guest_9630: หมายภึงไปร่วมอัดรายการเสียงสวรรค์ใช่ใหม่ครับ พณิชยการไปหมดทุกชั้นปีครับ ทังคอมและบัญชี
Guest_1777: อยากทราบค่าใช้จ่ายเรียนเทียบ
Guest_1777: เทียบโอน การจัดการค่ะ
Guest_1777: ดูจากตรงไหนคะ
Guest_1417: ต่ค่าเทอมเทียบโอนผ่อนผันได้ถึงวันไหนค่ะจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งขอบคุณค่ะ
Guest_8643: จะไปถามฝ่ายทะเบียนและการเงินให้นะครับแล้วจะมาตอบ
Guest_1493: น่าจะมีข้อมุลตารางสอนครู ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ด้วยนะ
Guest_9765: ข้อมูลบ้างสิ่งบางอย่างก็เป็นความลับครับ เช่นชื่อนักเรียน รหัสนักเรียน แต่จะเก็บไว้พิจารณาครับ ต้องขอถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนตารางสอนของครูเรามีการส่งให้ครูไว้ดูกันภายในครับไม่ได้เผยแพร่
Guest_4249: ทำไมดูเกรดไม่ได้
Guest_6153: นักเรียนรุ่นใหม่ยังดูเกรดไม่ได้นะครับ ส่วนรุ่นเก่าดูได้ เพียงแค่เลือกว่าดูโดยใคร โดยนักเรียน โดยผู้ปกครอง โดยครูที่ปรึกษา อ่านให้ดีครับ ยูสเซอ เป็นบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่านเป็น วันเดือนปีเกิด อ่านวิธีการเข้าให้ดีครับ
Guest_8476: มีใครยุไหมคับ
Guest_8476: มีตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานมั่ยคั
Guest_5213: ถ้าจบม.6 จะเข้าเรียน ปวส ไฟฟ้าแบบเทียบโอนได้เลยมั้ยคะ
Guest_6359: สอบถามค่ะ ถ้าต้องการเรียน ปวส. เสาร์-อาทิตย์ ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ หรือถ้าไม่เปิดแล้วจะเปิดรับสมัครอีกตอนไหนค่ะ
Guest_8687: ตอนนี้ปิดรับสมัครอยู่ครับ เปิดอีทีปลานเดือนมีนาคม ครับ
Guest_8687: แฟ้มสะสมงานดาวโหลดได้จากหน้าเว็บครับ อยู่แถวๆตารางเรียนด้านล่างครับ
Guest_8687: จบ ม.6 สามารถเข้าเรียน ปวส. ช่างไฟฟ้าได้เลยครับ เรียนวันอาทิตย์วันเดี่ยวครับ
Guest_8687: เรียนแน่นเต็มเวลาครับ
Guest_4011: เรียน อาจารย์
Guest_4011: รายงานสรุปผลกิจกรรมไม่สามารถโหลดข้อมูลได้เลย ลบกวนแก้ไขด่วนค่ะ
Guest_9302: รับสมัครเมื่อไรค่ะ
Guest_9302: ไม่ทราบว่าเปิดรับสมัครเมื่อรัยค่ะ :)
Guest_9911: หนูเป็นเด็กเก่าทำไมเข้าดูเกรดไม่ได้อ่ะคร๊ะ
Guest_9013: ผมทดสอบโหลดใบงานกิจกรรม ดูแล้วก็โหลดได้ปกตินะครับ
Guest_9013: นักเรียนเก่ดูเกรดไม่ได้รบกวนของชื่อนามสกุล ครับ จะตรวจสอบให้
Guest_9842: ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครยุไหมครับพอดีจะสมัคร ปวส.ช่างไฟฟ้า เรียนเสาร์-อาทิตย์
Guest_7844: เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม โดยประมาณครับ
Guest_1272: สริตา ชำนาญเวช
Guest_1272: คอมกลุ่ม 2รุ่น10
Guest_3183: ค่าเทอมจ่ายช้าสุดได้วันไหนค่ะรบกวนตอบให้หน่อยค่ะจ่ายไปแล้วครึ่งกนึ่หนึ่งขอบคุณค่ะ
Guest_3183: :D
Guest_8585: ....
Guest_6179: :(
Guest_3810: ค่าเทอม จ่ายได้ช้าสุด วันที่ 30 กันยายน 57 ครับ ขอโทษที่ครับที่ตอบช้า
Guest_3810: การดูเกรดออนไลย์ของนักเรียน กำลังปรับปรุงอยู่ครับ คือกำลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบ ตอนนี้กำลังแก้ไขครับ ขออภัยมานะที่นี้ด้วย

Name:
Message::) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

teerapat2

นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นำเสนอวิทยาลัยฯ

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
กันยายน 2014
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1180282110118028213011802845731180284565logo_bangkok post

ออนไลน์
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday264
mod_vvisit_counterYesterday1140
mod_vvisit_counterThis week2268
mod_vvisit_counterLast week6549
mod_vvisit_counterThis month22378
mod_vvisit_counterLast month31786
mod_vvisit_counterAll days867439

เรามี: 11 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
Your IP: 54.80.120.136
 , 
Today: ก.ย. 22, 2014