Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
สาขาวิชาวิทยาลัย

สาขาวิชา

  • 1

  • 2.2>

  • 3
  • 4

RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร
dvt

postheadericon บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

  

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด     52    คน
แบ่งออกเป็น ข้าราชการ      9   คน
พนักงานราชการ                 8     คน
ครูจ้างสอน                         7    คน
          เจ้าหน้าที่                       19    คน     

 
     ข้าราชการ(9)

 

0001
นายสรรเสริญ  ไหมทอง
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 

                  วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
-คม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
- ป. บัณฑิตบริหารการศึกษา

0002

นายวิเชียร  ฉิมสัญชาติ
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.สัตวศาสตร์

0003

นางสิริรัตน์   พูลผล
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
คอ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
อาชีวศึกษาและเทคนิคการศึกษา

 0004

นายปรีดา  วงศ์จันทา
ระดับ ชำนาญการ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

   วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
    -  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

0005

นายธัญญะ  มะลิขาว
ระดับ ชำนาญการ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร 

           0018                      

นายพงศ์พิราม  เยี่ยมเพื่อน
ระดับ ครู คศ.2 (ครูคอมพิวเตอร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

0006
นางสาวพิมพ์วลัญช์    ขำทวี
ระดับ ครู คศ.1 (ครูการบัญชี)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
บธ.บ.บัญชี

 0007

นายณรงค์ชัย  ชื่นบาน
ระดับ ครู คศ.1 (ครูเทคนิคพื้นฐาน)

 วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต)

0017นายชรินทร์   บุญล้อม
ระดับ  ครู คศ.1 (ครูช่างยนต์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

 
พนักงานราชการ (8)
 

0014

นายธวัชชัย  เชิ้ออิบ
ตำแหน่ง ครู (ครูช่างยนต์)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีการเครื่องกล 

0010

นายศุภวัฒน์  เคล้่าคลึง
ตำแหน่ง ครู (ครูเทคนิคพื้นฐาน)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

0016

นายณรงค์  แก้วคำ
ตำแหน่ง ครู (ครูไฟฟ้ากำลัง)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 

 0019
นางปชาวริณท์   บ้งกาวงษ์
ตำแหน่ง ครู (ครูวิทยาศาสตร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ. เคมี
 

0011

นางสิรามล   มูลเกตุ
ตำแหน่งครู (ครูภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

0013

นายโกศล  สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 0009

นางสาวผกาฉัตฐ์   พรายมี
ตำแหน่งครู 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
บธ.บ.บัญชี

0015

นายระเด่น  ธรรมเนียม
ตำแหน่งครู

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)

 
ครูพิเศษสอน (10)

0023

นายวีรภาพ  สีแตง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาการ
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 

0008

 นายณรงค์ศักดิ์  หนักแน่น
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
กศ.บ.การวัดผลการศึกษา

0020

นายขจร  ชูศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

0025

นางสาวรุ่ง  เพิ่มพูน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล้กทรอนิกส์

0024

นางศศิวรรณ  เชื้ออิบ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.การจัดการทั่วไป 

 

0012นางสาววชิราภรณ์  สังข์ศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

0022

นายพีรภัทร  เอี่ยมเพชร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

0021

นายชินกร   ศิริบูรณ์
ตำแหน่ง   ครูพิเสษสอน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

 0026

 นายบัญญัติ   เคล้าคลึง
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา / วิชาเอก
คอ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 0027

 Miss  Tshering   YangKi
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

 
เจ้าหน้าที่ (19)
 

0033
นางจุไรพร  ชัยชาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

  วุฒิการศึกษา / วิชาเอก

ป.ตรี
0030
นางสาวมณีศิริรัชต์  พลอยยิ้ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี

 

 

 

    0037
นางสาวอุทุมพร  รอดพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี

 

0035
นางสาววัชราภรณ์  นวมนิ่ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา / วิชาเอก
ป.ตรี

0028
 นายธีรพล    ลิ้มเจริญ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้างานบัญชี

วุฒิการศึกษา / วิชาเอก

ป.ตรี การบัญชี

0029
นางสาวปุณยวีร์  เกิดเกษม
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0034
นางสาวสุภาณี  รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่งานธุรการประจำฝ่ายพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0036

นางสาวกมลนิศญ์ หอมโชติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส. การบัญชี

0031

นางสาวสุพรรษา  รอดนิยม
ตำแหน่ง  เจ้าหน้างานพัสดุ

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0032

นางสาวดลณีรา เทศสาลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี 

0038

นางสาวอรชร  เปี่ยมปาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี

 0040
นายสละ  กล่อมเกลี้ยง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 6 

0039

นายสุภาพ  หอมฟุ้ง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 4 

0041

นายมานะ  คุ้มรักษา
ตำแหน่ง นักการภารโรง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 4 

0042

นายบุญช่วย  ดีหริ่ง
ตำแหน่ง  พ่อบ้าน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 6 

0043

นางกันยา       ดีหริ่ง
ตำแหน่ง  แม่บ้าน

 

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

0044

นางพิมลพันธ์      เพ็ชรสีใส
ตำ
แหน่ง  แม่บ้าน

 

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

นาฟิกา
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2016
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ออนไลน์
เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday569
mod_vvisit_counterYesterday3152
mod_vvisit_counterThis week7228
mod_vvisit_counterLast week10882
mod_vvisit_counterThis month38816
mod_vvisit_counterLast month55410
mod_vvisit_counterAll days2030682

เรามี: 8 บุคคลทั่วไป, 13 bots ออนไลน์
Your IP: 54.162.107.231
 , 
Today: พ.ค. 30, 2016