Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

STD2558(2)

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

dvt

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด  52 คน

 แบ่งออกเป็น ข้าราชการ     16 คน

        พนักงานราชการ   8 คน

        ครูจ้างสอน     7 คน

        เจ้าหน้าที่      19   คน
      

 
     ข้าราชการ(16)

 

sunsern
นายสรรเสริญ  ไหมทอง

ระดับ คศ.3

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย 


DSCF0834

นายวิเชียร  ฉิมสัญชาติ
ระดับ คศ.3
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.สัตวศาสตร์

vichayakachan

นายวิชญคฌาณภ์  กสาเลศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

DSCF0805

นายธัญญะ  มะลิขาว
ระดับ ครู คศ.2
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการว ฝ่ายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร 

DSCF0832

นางสิริรัตน์  พูลผล
ระดับ ครู คศ.3 
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝายแผนฯ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศษ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
คอ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
อาชีวศึกษาและเทคนิคการศึกษา 

DSCF0818

นายนิยม  เอี่ยมเพชร
ระดับ ครู คศ.3(ครูสามัญสัมพันธ์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร
วท.บ.พืชศาสตร์-พืชสวน
กษ.ม.ส่งเสริมการเกษตร

DSCF0835

นางจตุพร  ตันติรงสี
ระดับ ครู คศ.2 (ครูคอมพิวเตอร์)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

DSCF0788

นายพงศ์พิราม  เยี่ยมเพื่อน
ระดับ ครู คศ.1(ครูคอมพิวเตอร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

DSCF0814
นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสิน
ระดับ ครู คศ.1(ครูการบัญชี)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
บธ.บ.บัญชี

 narongchai

นายณรงค์ชัย  ชื่นบาน
ระดับ ครู คศ.1(ครูเทคนิคพื้นฐาน)

 วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต)

somsak
นายสมศักดิ์  นารี
ระดับ ครูผู้ช่วย (ครูคอมพิวเตอร์)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

charin

นายชรินทร์   บุญล้อม
ระดับ  ครูผู้ช่วย (ครูช่างยนต์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

nipat

 นางสาวนิปัทม์  ทัพสุริย์
ระดับครูผู้ช่วย  (ครูภาษาอังกฤษ)

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ. ภาษาอังกฤษ

 tansine
นางธัญสินี   เป็นสุข
ระดับครูผู้ช่วย  (ครูภาษาไทย)

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ. ภาษาไทย

 raticha

นางรติชา  ฟูอินช่วย
ระดับครูผู้ช่วย (ครูคณิตศาสตร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ. คณิตศาสตร์ 

tanapat 

นายธนภัทร   ไพคำนาม
ระดับครูผู้ช่วย  (ครูสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

 
พนักงานราชการ (8)
 

DSCF0816

นายธวัชชัย  เชิ้ออิบ
ตำแหน่ง ครู (ครูช่างยนต์)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีการเครื่องกล 

DSCF0846

นายศุภวัฒน์  เคล้่าคลึง
ตำแหน่ง ครู (ครูเทคนิคพื้นฐาน)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

DSCF0772

นายณรงค์  แก้วคำ
ตำแหน่ง ครู (ครูไฟฟ้ากำลัง)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 

 juriratนางสาวจุฬาลักษณ์ โล่ห์ทอง
ตำแหน่ง ครู (ครูวิทยาศาสตร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ. เคมี
 

siramon

นางสิรามล   มูลเกตุ
ตำแหน่งครู (ครูภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

DSCF0808

นายโกศล  สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 DSCF0790

นางสาวกฤษณา  พรายมี
ตำแหน่งครู 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
บธ.บ.บัญชี

ra-den

นายระเด่น  ธรรมเนียม
ตำแหน่งครู

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)

 
ครูพิเศษสอน (9)

DSCF0812

นายวีรภาพ  สีแตง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาการ
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 

DSCF0815

นายขจร  ชูศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

rung

นางสาวรุ่ง  เพิ่มพูน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล้กทรอนิกส์

DSCF0786

นางศศิวรรณ  เชื้ออิบ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.การจัดการทั่วไป 

DSCF0779

นางสาววชิราภรณ์  สังข์ศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

DSCF0785

นายพีรภัทร  เอี่ยมเพชร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

alt

นายชินกร   ศิริบูรณ์
ตำแหน่ง   ครูพิเสษสอน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
 
เจ้าหน้าที่ (19)
 

DSCF0795

นายณรงค์ศักดิ์  หนักแน่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
กศ.บ.การวัดผลการศึกษา 

DSCF0824

นางสาวสุพรรษา  รอดสุนิยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

DSCF0791

นางจุไรพร  ชัยชาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี 

 sushat-hongmetrup

นายสุชาติ  หนองมีทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา//วิชาเอก

ปวช.อิเล็กทรอนิกส์

punyawee
นางสาวปุณยวีร์  เกิดเกษม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
supanee
นางสาวสุภาณี  รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

dokson1

นางสาวดอกศร  หอมโชติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนฯ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.บัญชี 

DSCF0799

นางสาวนภาวรรณ  พลอยยิ้ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี

 sahapong

 นายสหพงศ จั่นศิริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

                  วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

                ป.ตรี บธ.บ. การบัญชี

DSCF0840

นางสาววัชราภรณ์  นวมนิ่ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี 

DSCF0803

นางสาวอรุณา  เทศสาลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี 

krod

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี
ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

orrachorn

เจ้าหน้าที่  งานวิจัย

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี

tee

นายสละ  กล่อมเกลี้ยง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 6 

DSCF0853

นายสุภาพ  หอมฟุ้ง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 4 

mana

นายมานะ  คุ้มรักษา
ตำแหน่ง นักการภารโรง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 4 

bunshoy

นายบุญช่วย  ดีหริ่ง
ตำแหน่ง  พ่อบ้าน

 

lim

นางกันยา       ดีหริ่ง
ตำแหน่ง  แม่บ้าน

 

 

keaw

นางพิมลพันธ์      เพ็ชรสีใส
ตำ
แหน่ง  แม่บ้าน

 

 

 

 

 

 
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
มีนาคม 2015
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
ออนไลน์
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday227
mod_vvisit_counterYesterday93
mod_vvisit_counterThis week320
mod_vvisit_counterLast week4000
mod_vvisit_counterThis month29862
mod_vvisit_counterLast month32929
mod_vvisit_counterAll days1073561

เรามี: 4 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 54.167.175.241
 , 
Today: มี.ค. 30, 2015