Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ " วิชาชีพเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน "           อัตลักษณ์ของนักเรียน-นักศึกษา " ทักษะเด่น  เน้นจิตสาธารณะ " ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ โทร ๐๓๒-๕๘๖๔๘๘ แฟกซ์ ๐๓๒-๕๘๖๔๘๙

เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเอง

sar2552
sar2553
sar2554
sar2555
sar2556
report_sar_in_2548
report_sar_in_2552

report_sar_in_2555
report_sar_out_2547

report_sar_out_2550

ข้อมูลงานแผนฯ
plan
RMS2007
banner_pms2007

banner_slb2007

banner_sms2007

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 
แบบสำรวจการใช้ฐานข้อมูล
ท่านใช้ประโชยชน์จากฐานข้อมูลหน้าเว็บมากน้อยเพียงใด
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


banner14874
vec
boga
bpcd
vcop20copy

 

sms

เว็บไซด์จังหวัดเพชรบุรี
001
เว็บไซด์น่าสนใจ

thaiwbi 
ftijob 
enjoy 
dvt 
doe 
caistudio 
programsdd

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

kmutt
edvt

cms_pagun
dvt

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด  52 คน

 แบ่งออกเป็น ข้าราชการ     16 คน

        พนักงานราชการ   8 คน

        ครูจ้างสอน     7 คน

        เจ้าหน้าที่      19   คน
      

 
     ข้าราชการ(16)

 

sunsern
นายสรรเสริญ  ไหมทอง

ระดับ คศ.3

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย 


DSCF0834

นายวิเชียร  ฉิมสัญชาติ
ระดับ คศ.3
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.สัตวศาสตร์

vichayakachan

นายวิชญคฌาณภ์  กสาเลศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

DSCF0805

นายธัญญะ  มะลิขาว
ระดับ ครู คศ.2
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการว ฝ่ายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร 

DSCF0832

นางสิริรัตน์  พูลผล
ระดับ ครู คศ.3 
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝายแผนฯ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศษ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
คอ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
อาชีวศึกษาและเทคนิคการศึกษา 

DSCF0818

นายนิยม  เอี่ยมเพชร
ระดับ ครู คศ.3(ครูสามัญสัมพันธ์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร
วท.บ.พืชศาสตร์-พืชสวน
กษ.ม.ส่งเสริมการเกษตร

DSCF0835

นางจตุพร  ตันติรงสี
ระดับ ครู คศ.2 (ครูคอมพิวเตอร์)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

DSCF0788

นายพงศ์พิราม  เยี่ยมเพื่อน
ระดับ ครู คศ.1(ครูคอมพิวเตอร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

DSCF0814
นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสิน
ระดับ ครู คศ.1(ครูการบัญชี)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
บธ.บ.บัญชี

 narongchai

นายณรงค์ชัย  ชื่นบาน
ระดับ ครู คศ.1(ครูเทคนิคพื้นฐาน)

 วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต)

somsak
นายสมศักดิ์  นารี
ระดับ ครูผู้ช่วย (ครูคอมพิวเตอร์)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

charin

นายชรินทร์   บุญล้อม
ระดับ  ครูผู้ช่วย (ครูช่างยนต์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

nipat

 นางสาวนิปัทม์  ทัพสุริย์
ระดับครูผู้ช่วย  (ครูภาษาอังกฤษ)

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ. ภาษาอังกฤษ

 tansine
นางธัญสินี   เป็นสุข
ระดับครูผู้ช่วย  (ครูภาษาไทย)

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ. ภาษาไทย

 raticha

นางรติชา  ฟูอินช่วย
ระดับครูผู้ช่วย (ครูคณิตศาสตร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ. คณิตศาสตร์ 

tanapat 

นายธนภัทร   ไพคำนาม
ระดับครูผู้ช่วย  (ครูสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

 
พนักงานราชการ (8)
 

DSCF0816

นายธวัชชัย  เชิ้ออิบ
ตำแหน่ง ครู (ครูช่างยนต์)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีการเครื่องกล 

DSCF0846

นายศุภวัฒน์  เคล้่าคลึง
ตำแหน่ง ครู (ครูเทคนิคพื้นฐาน)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

DSCF0772

นายณรงค์  แก้วคำ
ตำแหน่ง ครู (ครูไฟฟ้ากำลัง)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 

 juriratนางสาวจุฬาลักษณ์ โล่ห์ทอง
ตำแหน่ง ครู (ครูวิทยาศาสตร์)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ. เคมี
 

siramon

นางสิรามล   มูลเกตุ
ตำแหน่งครู (ครูภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

DSCF0808

นายโกศล  สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 DSCF0790

นางสาวกฤษณา  พรายมี
ตำแหน่งครู 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
บธ.บ.บัญชี

ra-den

นายระเด่น  ธรรมเนียม
ตำแหน่งครู

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)

 
ครูพิเศษสอน (9)

DSCF0812

นายวีรภาพ  สีแตง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาการ
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 

DSCF0815

นายขจร  ชูศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

rung

นางสาวรุ่ง  เพิ่มพูน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล้กทรอนิกส์

DSCF0786

นางศศิวรรณ  เชื้ออิบ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศศ.การจัดการทั่วไป 

DSCF0779

นางสาววชิราภรณ์  สังข์ศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

DSCF0785

นายพีรภัทร  เอี่ยมเพชร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

alt

นายชินกร   ศิริบูรณ์
ตำแหน่ง   ครูพิเสษสอน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
 
เจ้าหน้าที่ (19)
 

DSCF0795

นายณรงค์ศักดิ์  หนักแน่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
กศ.บ.การวัดผลการศึกษา 

DSCF0824

นางสาวสุพรรษา  รอดสุนิยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

DSCF0791

นางจุไรพร  ชัยชาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี 

 sushat-hongmetrup

นายสุชาติ  หนองมีทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา//วิชาเอก

ปวช.อิเล็กทรอนิกส์

punyawee
นางสาวปุณยวีร์  เกิดเกษม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
supanee
นางสาวสุภาณี  รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

dokson1

นางสาวดอกศร  หอมโชติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนฯ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวช.บัญชี 

DSCF0799

นางสาวนภาวรรณ  พลอยยิ้ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี

 sahapong

 นายสหพงศ จั่นศิริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

                  วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

                ป.ตรี บธ.บ. การบัญชี

DSCF0840

นางสาววัชราภรณ์  นวมนิ่ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี 

DSCF0803

นางสาวอรุณา  เทศสาลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี 

krod

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี
ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

orrachorn

เจ้าหน้าที่  งานวิจัย

 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.การบัญชี

tee

นายสละ  กล่อมเกลี้ยง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 6 

DSCF0853

นายสุภาพ  หอมฟุ้ง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 4 

mana

นายมานะ  คุ้มรักษา
ตำแหน่ง นักการภารโรง 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 4 

bunshoy

นายบุญช่วย  ดีหริ่ง
ตำแหน่ง  พ่อบ้าน

 

lim

นางกันยา       ดีหริ่ง
ตำแหน่ง  แม่บ้าน

 

 

keaw

นางพิมลพันธ์      เพ็ชรสีใส
ตำ
แหน่ง  แม่บ้าน

 

 

 

 

 

 
ค้นหา
ผู้บริหารสถานศึกษา

sunsern1

นายสรรเสริญ     ไหมทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นาฟิกา
โลโก้วิทยาลัยฯ

logo_banlat

อศจ.เพชรบุรี

pbtc

pbpvc

pkaset

phetpoly

kycec

kkwtech

ปฏิทิน
ตุลาคม 2015
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ลิงค์ อศจ.เพชรบุรี
ลิงค์อศจ.เพชรุบรี
ออนไลน์
เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Fanpage banlat
facebook
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1957
mod_vvisit_counterYesterday1879
mod_vvisit_counterThis week6622
mod_vvisit_counterLast week17413
mod_vvisit_counterThis month11684
mod_vvisit_counterLast month63554
mod_vvisit_counterAll days1645216

เรามี: 6 บุคคลทั่วไป, 15 bots ออนไลน์
Your IP: 54.159.1.211
 , 
Today: ต.ค. 07, 2015