ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้ง / ที่ตั้ง / เนื้อที่


               วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ปัจจุบันมีเนื้อที่ 58  ไร่  69.58  ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 9ตำบลท่าเสน  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระครูโสภณวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน และเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในความดูแลของวัดเขาทะโมนมาจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีผู้อำนวยการท่านแรกมาดำรงค์ตำแหน่งคือ นายครองศักดิ์    แย้มประยูร  ตั้งแต่ปี  พศ. 2540 -  ต.ค. 2554  และผู้อำนวยการท่านที่สองคือ นายนิมิตร    อาศัย   ตั้งแต่ปี  พ.ย 2554  จน ธ.ค. 55 และผู้อำนวยการท่านที่สามคือ นายธีรภัทร์  ไชบสัตย์ ตั้งแต่ปี พศ.2556 ถึงปัจจุบัน        วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดตั้งเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540  ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ระดับอำเภอ ในปี พ.ศ. 2540 จำนวน 70 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศอันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของ ประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล

2. การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน

   ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เปิดทำการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในหลักสูตรปกติ และเปิดทำการเรียนการสอนให้กับผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา หลักสูตรแกนประถมศึกษา โดยเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเผยแพร่ความรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ และเทียบโอนประสบการณ์ และผู้ด้อยโอกาส ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาพณิชยการ และสาขาการจัดการทั่วไป

     ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย สาขาช่างอุตสาหกรรม  เปิดสอนแผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาพาณิชยกรรม  เปิดแผนกวิชาพณิชยการ แผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกการจัดการ  นอกจากนั้นยังเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขา  

 3. วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ปรัชญาของวิทยาลัย    “ฝีมือมาตรฐาน  วิชาการล้ำเลิศ  ชูเชิดคุณธรรม  สมานฉันท์สามัคคี” 
คือ  ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษา ที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

.ศ.  2544   ได้รับโล่ในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน
                   อาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 6  จากอธิบดีกรมอาชีวศึกษา

.ศ. 2545    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ราคาไม่เกิน 3,000 บาท
                   เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จากกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับ 
                   กระทรวงศึกษาธิการ  และบริษัทยูเธนิค  จำกัด

.ศ.2545     ได้รับรางวัล เรื่องให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา
                   ทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

.ศ.2546     ได้รับโล่โครงการพี่สอนน้อง  จาก ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

.ศ.2547     ได้รับโล่เพื่อแสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการนำร่องการ
                   พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการของสอศ.  ดีเด่นระดับภาคกลางจาก
                   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

.ศ.2547     ได้รับโล่เพื่อแสดงว่าเป็นคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการนำร่อง
                   การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการของสอศ.  ดีเด่นระดับภาคกลาง
                   จาก  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

.ศ.2548     รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

 

.ศ. 2548    รางวัลรำร่ายไหว้ครู มวยไทยสมัครเล่นโครงการกีฬาอาชีวมุ่งสู่ทีมชาติ
                   จาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 

 

พ.ศ.2548     ได้เข้าร่วมนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                   ตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เปิดประตูสู่ชุมชน  ครั้งที่ 4 (โรงเรียนท่ายางวิทยา)

 

พ.ศ. 2548    ได้รับโล่เกียรติยศเครื่องหยอดอาลัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
                   ประเภทสิ่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค ภาคกลาง

 

พ.ศ. 2549    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมโบว์ลิงการกุศลจาก
                   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

พ.ศ. 2549    รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
                   อาชีวศึกษา – เอสโซ่ประจำปี 2549  ระดับ อศจ.

 

พ.ศ. 2549    รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เดลโซ่ ครั้งที่ 16 
                   สนับสนุนโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทเอสโซ่
                   ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

พ.ศ.2550         รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  ภาคกลาง เครื่องถอด 
                          สปริง โช๊คไฮโดรลิก

 

พ.ศ. 2551       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค 
                          ภาคกลางรถไฟฟ้ารีชาร์ต

 

พ.ศ.2552         รางวัลชมเชย  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  ภาคกลาง
                          ตู้เก็บแปรง      สีฟันพร้อมฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 

พ.ศ. 2553        รางวัลชมเชย  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
                          เครื่องชั่งอเนกประสงค์

 

พ.ศ.2554          รางวัลชมเชย  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
                           อุปกรณ์คว้านสับปะรด

 

พ.ศ.2554           รางวัลชมเชย  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
                            ตู้เย็นประหยัดพลังงาน

 

พ.ศ.2554           รางวัลชมเชย  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
                            หม้อหุงข้าวประหยัดพลังงาน

 

พ.ศ.2554           รางวัลชมเชย  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
                            ขนมวาฟเฟิ้ลสมุนไพร

 

พ.ศ.2554            รางวัลชมเชย  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
                            เครื่องผลิต     ไบโอแก๊สสำหรับครัวเรือน

พ.ศ.2555    ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐาน   งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ภาคกลาง ครั้งที่  5   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี    จังหวัดลพบุรี

พ.ศ.2555    ได้รับรางวัลหมู่ดีเด่น   งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ภาคกลาง  ครั้งที่  5ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี    จังหวัดลพบุรี

พ.ศ.2555    ได้รับรางวัลทดสอบกำลังใจดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ภาคกลาง  ครั้งที่  5   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี    จังหวัดลพบุรี

พ.ศ.2555    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ลูกเสือวิสามัญหญิง  แข่งขันทักษะบุกเบิก (ปืนใหญ่โรมัน)งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ภาคกลาง  ครั้งที่  5    ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี    จังหวัดลพบุรี

พ.ศ.2555    ได้รับรางวัลเดินทางไกลดีเด่นชายงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  ภาคกลาง  ครั้งที่  5   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี    จังหวัดลพบุรี

พ.ศ.2555    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ  1 (เหรียญทอง)ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  “รถจักรยานออกกำลังการผลิตพลังงาน”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ.2555    วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานระดับเหรียญทอง  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก    ในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  อาชีวศึกษาภาคกลาง  ครั้งที่ 20

พ.ศ.2555    นายอนุศักดิ์    ยอดเพชร  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้เป็นตัวแทน  อศจ.เพชรบุรี  ในการเข้าแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ  สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  ระดับ  ปวช.1  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาคกลาง  ครั้งที่  23   ณ  จังหวัดระยอง

พ.ศ.2555    นายกิตติศักดิ์  เครือมาก  และนายปรเมศ  คชชา  นักศึกษาวิทยาลัยกาอาชีพบ้านลาด  ได้เป็นตัวแทน  อศจ.เพชรบุรี  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ  ปวส.  การประชุมวิชาการทางวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาคกลางครั้งที่  23  ณ  จังหวัดระยอง

พ.ศ.2555    นางสาวกันยานี  เย็นใจ   นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท หญิง   ในโครงการ “Honda Student Safety Riding  Skill  Contest” ครั้งที่ 2     ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า  พรนุภาพ   จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ.2555    นายศิริชัย  ทองอาบ  ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่า  เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน  จากวัฒนธรรม  จังหวัดเพชรบุรี