อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ  

  เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา

ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
  2. สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
  4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
  5. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
  6. ​บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  

 

เอกลักษณ์

               “วิชาชีพเด่น   เน้นสัมพันธ์ชุมชน”

อัตลักษณ์

                “ ทักษะเด่น   เน้นจิตสาธารณะ”