ครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

อาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565: เวลา 7.30-12.00 น. ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

จำนวน 5 สาขาวิชา : 

1.สาขาเทคนิคเครื่องกล - สาขางานเทคนิคยานยนต์

2.สาขาวิชาไฟฟ้า - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - สาขางานธุรกิจดิจิทัล

4.สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี

5.สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ - สาขางานการเป็นผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและทราบถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ณ หอประชุมพฤกษาวานร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยมีนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 251 คน จาก 295 คน คิดเป็นร้อยละ 85.08

评论


给此文章投票

创建者


BICEC

状态 : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ