โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อขุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิหยาลัยการอาชีพบ้านลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อขุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิหยาลัยการอาชีพบ้านลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประธานพร้อมบรรยายพิเศษ นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี(ให้เกียรติ มาร่วมพิธีเปิด) นำโดย ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ร่วมอบรมการวิเคราะห์สภาพปัญหา การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis

- การวิเคราะห์สภาพปัญหาจาก SWOT Analysis ด้วยเครื่องมือ TOWS

MATRIXS ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

วิทยากรโดย นางกัณกริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภากกลาง ๕

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ