ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นายครองศักดิ์  แย้มประยูร       ปี พ.ศ. ๒๕๔๐     ถึง ปี พ.ศ.๒๕๕๔

นายนิมิตร       อาศัย                ปี พ.ศ. ๒๕๕๔     ถึง ปี พ.ศ.๒๕๕๕

นายธีรภัทร      ไชยสัตย์          ปี พ.ศ.๒๕๕๕       ถึง ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นายสรรเสริญ   ไหมทอง         ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายนิมิตร        ศรียาภัย          ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  ถึง ๒ พฤศจิกายน ๑๕๖๓

นางอุไรวรรณ   เชาวน์ชื่น        ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง    ปัจจุบัน