- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

 

​​​​​

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ฯ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่น 19 กลุ่ม 1 รุ่น 19 กลุ่ม 1 รุ่น 19 กลุ่ม 1 รุ่น 19 กลุ่ม 1 รุ่น 14 กลุ่ม 1
- รุ่น 19 กลุ่ม 2 รุ่น 19 กลุ่ม 2 รุ่น 19 กลุ่ม 2 -
รุ่น 20 กลุ่ม 1 รุ่น 20 กลุ่ม 1 รุ่น 20 กลุ่ม 1 รุ่น 20 กลุ่ม 1 รุ่น 15 กลุ่ม 1
รุ่น 20 กลุ่ม 2 รุ่น 20 กลุ่ม 2 รุ่น 20 กลุ่ม 2 รุ่น 20 กลุ่ม 2 -

 

ภาคปกติ

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ