สถิติเยี่ยมชม

223148


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขาดการติดต่อกับวิทยาลัย เกิน 15 วัน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566  ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์         เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศ