สถิติเยี่ยมชม

237230


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขาดการติดต่อกับวิทยาลัย เกิน 15 วัน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566  ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

 

แบบอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร เอกสารดาวน์โหลด และ แบบปร.4 ปร.5  เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ อกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด

เรื่องประกาศเชิญชวนร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ ประมาณพ.ศ.2567 เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศ