สถิติเยี่ยมชม

159617


 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอเพยแพร๋ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2564) ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

 📣📣แจ้งการแต่งกาย ในวันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมพฤกษาวานร  # ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ     #ติดต่อซื้อ อุปกรณ์ ได้ที่งานการค้า แบบตัวอย่างการแต่งกาย

แจ้งสถานที่  ลงทะเบียน เสียค่าหน่วยกิต และสั่งจองเสื้อปฏิบัติการ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์  ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไฟล์ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดการซ่อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไฟล์ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่องให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนืองจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขาดการติดต่อกับวิทยาลัยฯ เกิน ๑๕ วัน ไฟล์ดาวน์โหลด

ตารางเรียนที่ขอเปิดภาคเรียน  ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ไฟล์ดาวน์โหลด  

​ ตารางสอน ประจำภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ฟล์ดาวน์โหลด  

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หัวข้อวิจัย:ความต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด 

 ใบสมัคร การแข่งขันทักษะ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร  

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-30 เมษายน 2565 สมัครเรียนออนไลน์  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด 

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์  เอกสารดาวน์โหลด 

1.ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารเพิ่มเติม  

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม  

3.เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม 

4.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม 

ประกาศเชิญชวนร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารดาวน์โหลด  

ประกาศ