สถิติเยี่ยมชม

240528


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ) ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอเพยแพร๋ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2564) ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

 📣📣แจ้งการแต่งกาย ในวันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมพฤกษาวานร  # ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ     #ติดต่อซื้อ อุปกรณ์ ได้ที่งานการค้า แบบตัวอย่างการแต่งกาย

แจ้งสถานที่  ลงทะเบียน เสียค่าหน่วยกิต และสั่งจองเสื้อปฏิบัติการ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์  ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไฟล์ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดการซ่อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไฟล์ดาวน์โหลด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์         เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์  เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศ