สถิติเยี่ยมชม

177487


ประกาศรับสมัครลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอเพยแพร๋ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2564) ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

 📣📣แจ้งการแต่งกาย ในวันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมพฤกษาวานร  # ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ     #ติดต่อซื้อ อุปกรณ์ ได้ที่งานการค้า แบบตัวอย่างการแต่งกาย

แจ้งสถานที่  ลงทะเบียน เสียค่าหน่วยกิต และสั่งจองเสื้อปฏิบัติการ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์  ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไฟล์ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดการซ่อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไฟล์ดาวน์โหลด

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เอกสารดาวน์โหลด 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารดาวน์โหลด

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดาวน์โหลด 

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์  เอกสารดาวน์โหลด 

1.ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารเพิ่มเติม  

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม  

3.เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม 

4.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานสีและตัวถังรถยนต์ เอกสารเพิ่มเติม 

ประกาศเชิญชวนร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารดาวน์โหลด  

ประกาศ